คณะสมาชิกสภาเทศบาล

                                                                                                   

                                                                                                                                             S-012

                                                                                                                                         นายอนุวัฒน์   ยะสานติทิพย์

                                                                                                                                 ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม

                                                                                                              S-005

                                                                                                                                นายแผน   ทุทิน                                                                               

                                                                                                           รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม                                                                                                                                          

                                                                      S-002                             S-004                            S-003

                                                                     นายจันทร์เพชร  อุ่นกลม                         นายทัศนัย   รัตนวงศ์                         นายทวีศักดิ์   แก้วจันทร์     

                                                         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม

                                                                   S-006                            S-007                           S-07

                                                                    นายพัฒนชัย    จุลพรหม                          นายภคพล    จังตระกูล                            นายมีชัย   อินอุเทน

                                                          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม                                                      

                                                                    S-009                          S-011                            S-010

                                                                            นายลิน   นันสีบุตร                         นายสัมฤทธิ์   อุดมเดชาเวทย์                      นายสว่าง   ไชยต้นเทือก                                              

                                                         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม