ประวัติเทศบาล


เทศบาลตำบลศรีสงคราม  ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลศรีสงครามตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล  พ.ศ.2542 เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542  และได้ย้ายจากที่ทำการอำเภอศรีสงครามหลังเดิม (อาคารไม้)  มาเป็นที่ทำการ  ณ  อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงครามในปัจจุบัน   เมื่อวันที่ 15  มีนาคม  2550  ตั้งอยู่เลขที่ 333  หมู่ที่ 7  ถนนศรีสงคราม–ท่าดอกแก้ว  ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  ต่อมามีการควบรวมพื้นที่บางส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 26  กรกฎาคม  2552  จึงทำให้มีพื้นที่จาก 4.2 ตารางกิโลเมตร เป็น 8.3 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  5,187 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของจังหวัดนครพนม  ครอบคลุมพื้นที่ 5 หมู่บ้าน คือบ้านปากอูนหมู่ที่  1, 4,  6 , 7 และ หมู่ 8