สำนักปลัดเทศบาล

 

                                                                                                                                                           D-05    

                                                                                                                       นางอักษร  แก้วจันทร์

                                                                                                                   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

                                                                                                                  D-17                        D-07    

                                                                                  นายศุภชัย  ทิพประมวล                            นางสาวจิราธร  แสงอรุณ

                                                                                                                       นิติกรชำนาญการ                               นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

                                                                                                                D-19                               

                                                                                  พ.จ.อ.สัมภาษณ์  แสนศรี                               จ.ส.อ.สง่า   โกษา      

                                                                นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ     เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

                                                                                                                  P-01                           P-04      

                                                                                                          นายบรรจง  หัตระสา                               นายสมชาย  ประกายรัตน์  

                                                                                                             พนักงานดับเพลิง                                       พนักงานดับเพลิง

                                                                                                                 P-19                            P-07       

                                                                                                      นางพิศมัย  แจ้งอารมณ์                                นายจำนงค์  วงค์โสภา  

                                                                                          ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร                       ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  

                                                                                                                 P-25                          P-27

                                                                                                                        นายอนุชา  อุ่นกลม                                      นายอนุชา  โสภา  

                                                                                                           พนักงานดับเพลิง                                        พนักงานดับเพลิง  

หน้าที่รับผิดชอบ

                   เกี่ยวกับงานสารบรรณของเทศบาล  งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล งานประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ขอความร่วมมือ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานจัดทำคำสั่งและประกาศเทศบาล งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้การบริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ภายในสำนักงาน

สำนักปลัดเทศบาล   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้
1. ฝ่ายธุรการ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลงานต่าง ๆ ดังนี้
   งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   - งานสารบรรณของเทศบาล และงานรับ-ส่งหนังสือราชการ
   - งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
   - งานเลขานุการ และงานประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล งานประวัติคณะผู้บริหาร
   - งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
   - งานการตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
   - งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
   - งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
   - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน เบิกจ่ายงบประมาณต่าง ๆ ของสำนักปลัดเทศบาล
   - งานจดทะเบียนพาณิชย์
   - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ฝ่ายอำนวยการ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลงานต่าง ๆ ดังนี้
   งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   - งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
   - งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
   - งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
   - งานทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
   - งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
   - งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
   - งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
   - งานพัฒนาความรู้ ความสามารถให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้บริหารเทศบาล
     สมาชิกสภาเทศบาล เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การลาศึกษาต่อ การขอรับ
     ทุนการศึกษา
   - งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง การให้บำเหน็จความชอบ
     เป็นกรณีพิเศษ
   - งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
   - งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
   - งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
   - งานจัดทำมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมขององค์กร
   - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ฝ่ายปกครอง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลงานต่าง ๆ ดังนี้
   งานทะเบียนราษฎร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   - งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
   - งานจัดทำทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
   - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   งานบัตรประจำตัวประชาชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   - งานตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน
   - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลงานต่าง ๆ ดังนี้
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   - งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
   - งานป้องกันและระงับอัคคีภัยและสาธารณภัยต่าง ๆ
   - งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย
     และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย
     อัคคีภัย ฯลฯ
   -งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับ
  สาธารณภัยต่าง ๆ
   -งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   - งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
   - งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
   - งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   งานรักษาความสงบ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   - งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ
   - งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่งคง
   - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย