>

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น หมู่ที่ 1

วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นางสาวนวรัตน์  ลิจ้วน ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 1 บ้านปากอูน เพื่อประกอบการจัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอศรีสงคราม หมู่ที่ 1 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_2583IMG_2581

IMG_2617IMG_2578

IMG_2610IMG_2623

ประเมินตลาดสดน่าซื้อ

วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ต้อนรับนายดาบชัย  โพธิ์สุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมคณะ ในการตรวจประเมินตลาดสดน่าซื้อ โดยมีคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคีเครือข่าย ร่วมต้อนรับ ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_2366IMG_2379

IMG_2421IMG_2415

IMG_2409IMG_2429

IMG_2444IMG_2487

IMG_2520IMG_2537

IMG_2568IMG_2574

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น หมู่ที่ 7

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม นางสาวนวรัตน์  ลิจ้วน ปลัดเทศบาล ตำบลศรีสงคราม และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 7 บ้านปากอูน เพื่อประกอบการจัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_2314IMG_2324

IMG_2338IMG_2313

IMG_2350IMG_2346

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น หมู่ที่ 6

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 6 บ้านปากอูน เพื่อประกอบการจัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_2280IMG_2274

IMG_2266IMG_2235

IMG_2305IMG_2307

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น หมู่ที่ 8

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 8 เพื่อประกอบการจัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_2118IMG_2114

IMG_2123IMG_2119

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น หมู่ที่ 4

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น.นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คณะสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรเทศบาลตำบลศรีสงคราม ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 4 เพื่อประกอบการจัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_2028IMG_2106

IMG_2036IMG_2108

งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561

วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครพนม ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 โดยมีนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำหนดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกของประเทศไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (พระบรมรูปทรงม้าพระปิยะมหาราช) ด้านหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

IMG_1290IMG_1111

IMG_1221IMG_1254

IMG_1229IMG_1240

IMG_1129IMG_1078

IMG_1125IMG_1297

ประชุมปรึกษาหารือ

วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายธราพงษ์  เรืองวรบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_1046IMG_1026

IMG_1033IMG_1068

IMG_1060IMG_1030

IMG_1057IMG_1062

IMG_1040IMG_1042

IMG_1048IMG_1049

ตรวจสอบโรงผลิตเนื้อสุกร

วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายนัฐวุฒิ ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม และว่าที่ร้อยโทวิรุจน์  ไชยสัตย์ รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม ต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการการฆ่าสัตว์จังหวัดนครพนม ในการตรวจสอบโรงผลิตเนื้อสุกรเทศบาลตำบลศรีสงคราม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงผลิตเนื้อสุกรเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_3177IMG_3165

IMG_3187IMG_3184

IMG_3178IMG_3175

ทำบุญสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม

วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมกันทำบุญสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม ครบรอบ 11 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (CR.ภาพจากสำนักปลัดเทศบาล)

IMG_0938IMG_0956

IMG_0961IMG_0924

IMG_0958IMG_0943

IMG_0930IMG_0952

IMG_1004IMG_1025

โครงการจัดตั้งเครือข่ายอัยการประสานสหวิชาชีพและชุมชนร่วมขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กนครพนม (ศูนย์เทศบาลตำบลศรีสงคราม)

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม โดยนายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ร่วมกับ สำนักงานอัยการสูงสุด โรงพยาบาลนครพนม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดทำโครงการจัดตั้งเครือข่ายอัยการประสานสหวิชาชีพและชุมชนร่วมขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กนครพนม (ศูนย์เทศบาลตำบลศรีสงคราม)  เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายประสานการดำเนินงานในลักษณะสหวิชาชีพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่นในเขตอำเภอศรีสงคราม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม พนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอศรีสงคราม โรงพยาบาลศรีสงคราม สถานีตำรวจภูธรศรีสงคราม สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข สภาเด็กและเยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม  โดยมีนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี มีนายพีรพล ลือล่า นายอำเภอศรีสงคราม ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_0792IMG_0782

IMG_0732IMG_0847

IMG_0746IMG_0771

IMG_0765IMG_0744

IMG_0763IMG_0736

IMG_0852IMG_0862

IMG_7605IMG_0817

IMG_0904IMG_0895

ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและรายงานผลการดำเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์  นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม นางสาวนวรัตน์  ลิจ้วน ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม นายสุระปรีชา  ไตรยะถา ท้องถิ่นอำเภอศรีสงครามและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอศรีสงคราม เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและรายงานผลการดำเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนางสาวณัฐชยา  ช่างแกะ ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม เป็นเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_0697IMG_0689

IMG_0705IMG_0687

IMG_0683IMG_0686

IMG_0698IMG_0703

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสงคราม

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์  นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสงคราม ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลศรีสงคราม ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติโครงการ ของหน่วยงาน องค์กร ชุมชน ที่เสนอขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสงคราม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_0672IMG_0637

IMG_0648IMG_0645

IMG_0655IMG_0677

IMG_0635IMG_0659

IMG_0666IMG_0668

ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นางสาวนวรัตน์  ลิจ้วน ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เพื่อรับทราบข้อราชการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_0602IMG_0621

IMG_0608IMG_0604

IMG_0624IMG_0627

IMG_0616IMG_0605

เบี้ยยังชีพเดือนมีนาคม 2561

วันที่ 5 มีนาคม 2561  เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนมีนาคม 2561 ณ อาคารจอดรถเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_0522IMG_0514

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ