ฝ่ายอำนวยการ

                                                                                                                                    D-06

                                                                                            นางสาวพายรินทร์  พุทธรักษา

                                                                                                 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

                                                P-17    P-16    P-23

                                                                 นายสุรสิทธิ์  เนื่องอาชา                   นายมงคล  เสนคะ                   นายปานทอง  อุปศรี      

                                                                    พนักงานขับรถยนต์               ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป                       ภารโรง  

ฝ่ายอำนวยการ

              มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ  งานการเจ้าหน้าที่  งานบริหารงานทั่วไป ดังนี้

           ๒.๑  งานธุรการ    หน้าที่เกี่ยวกับ

                 (๑)  งานสารบรรณ การรับ-ส่ง โต้ตอบหนังสือของเทศบาล เช่น ลงเลขที่รับหนังสือเข้าในทะเบียนคุมหนังสือรับและลงเลขที่ส่งหนังสือออกในทะเบียนคุมหนังสือราชการต่างๆ

                  (๒)  งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ เช่น จัดพิมพ์ฎีกาเบิกจ่ายเงินต่างๆ ของสำนักปลัดเทศบาล

                  (๓)  งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆรวมทั้งดูแลรักษาซ่อมแซมอาคารสถานที่ พัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะของสำนักปลัดเทศบาล

                   (๔)  งานจัดเตรียม ดูแลความเรียบร้อยและให้บริการ เช่นการรับรองผู้ที่มาติดต่อราชการภายในเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับผู้มาติดต่อราชการกับสำนักปลัดเทศบาล ตลอดจนช่วยงานต้อนรับในงานเลี้ยงรับรองในกรณีที่เทศบาลฯ  ให้การต้อนรับหรือเลี้ยงรับรองหน่วยงานต่างๆ

                  (๕)  งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆที่ขอความร่วมมือ

                   (๖)  งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

                   (๗)  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

                   (๘)  งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล

                   (๙)  งานเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฝึกงานฝึกประสบการณ์

                   (๑๐) งานศึกษาดูงาน

                   (๑๑) งานรับรองคณะศึกษาดูงาน 

                   (๑๒) งานอื่นๆที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายหรือสั่งการ

                ๒.๒  งานการเจ้าหน้าที่    มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                        (๑) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

(๒) งานบรรจุแต่งตั้ง  โอน  ย้าย  และเลื่อนระดับ งานทะเบียนประวัติ

และบัตรประวัติผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงาน และลูกจ้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

(๓) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

(๔) งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง

(๕) งานพัฒนาบุคลากร  เช่น  การฝึกอบรม  สัมมนา  การศึกษาและ

ดูงาน การศึกษาต่อ  การขอรับทุนการศึกษา

(๖) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง  การให้บำเหน็จ

ความชอบ    

 (๗)  งานสวัสดิการพนักงาน / ลูกจ้าง

 (๘)  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

 (๙)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย