คณะผู้บริหารเทศบาล

                                                                                                                    

                                                                                                                                  P-001

                                                                                                                                         นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์

                                                                                                                                 นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม

                                                           P-002                                                     L-03

                                                                         นายธราพงษ์    เรืองวรบูรณ์                                                                     นายนัฐวุฒิ   ไชยเสือ

                                                             รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม                                     รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม

                                                          P-004                                                    P-005

                                                                      นายสมบูรณ์   ผ่านสำแดง                                                        นายยุทธศักดิ์  สุขวิพัฒน์                       

                                                      เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม                                    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม